Giới thiệu và phân tích các lĩnh vực áp dụng

Đổi mới XANH trong Doanh nghiệp

Chuỗi cung ứng XANH

Quản trị Chuỗi cung ứng XANH đòi hỏi việc quản lý các tác động về môi trường, xã hội và kinh tế, và các chính sách khuyến khích của nhà nước

Rác thải và Phát thải

Quản lý rác thải đã trải qua một sự thay đổi triệt để bằng cách tránh hoặc giảm tối đa lãng phí và thu hồi lại các vật liệu có giá trị

Hiệu suất vật liệu và năng lượng

Đổi mới XANH tập trung vào cải tiến hiệu suất sử dụng vật liệu và năng lượng nhằm tiết kiệm chi phí và giảm rủi ro cho doanh nghiệp trong việc phụ thuộc vào nhập khẩu

Tiếp thị và Thương hiệu

Các nhãn hiệu XANH tích hợp các lợi ích liên quan đến môi trường vào sản phẩm cùng với chi phí và chất lượng, và truyền các thông điệp dựa trên chứng cứ thực tế, tránh hình thức hô hào

Thiết kế sản phẩm bền vững

Thiết kế sản phẩm bền vững là sự tích hợp yếu tố môi trường vào thiết kế và phát triển sản phẩm nhàm mục đích nâng cao hiệu suất vòng đời sản phẩm

Nghiên cứu và Phát triển

Xây dựng năng lực đổi mới sinh thái lồng ghép trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm giúp doanh nghiệp xác định được cơ hội kinh doanh mới