Thông tin chung

 • Nhà tài trợ :
  Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP)
  Thời gian :
  2014-2016
  Địa điểm thực hiện :
  Việt Nam

Mục tiêu

Phát triển nguồn lực địa phương và năng lực đổi mới sinh thái tại các nước có nền kinh tế chuyển đổi và đang phát triển; thúc đẩy sự đóng góp của khối doanh nghiệp cho sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng như sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.

Hoạt động

Tại Việt Nam, dự án bao gồm 2 hoạt động chính:

1. Nghiên cứu lồng ghép chính sách SCP hỗ trợ đổi mới sinh thái nhằm nâng cao năng lực của các đơn vị cung cấp dịch vụ trong việc hỗ trợ hiệu quả quá trình ra chính sách và thúc đẩy SCP thông qua đổi mới sinh thái.

2. Hỗ trợ xây dựng năng lực cần thiết cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành nông sản thí điểm hướng tiếp cận đổi mới sinh thái (như một hướng tiếp cận trong chiến lược kinh doanh)

Kết quả dự kiến

1. Thành lập hội đồng cố vấn gồm đại diện các bộ liên quan (MOIT, MONRE, MOF…)

2. Báo cáo Rà soát và lồng ghép các chính sách liên quan đến SCP hỗ trợ đổi mới sinh thái trong các doanh nghiệp Việt Nam.

3. Đề xuất Kế hoạch hành động

Đối tác thực hiện

1. Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITCV) – Đối tác chính

2. Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững (CCS)