banner21

ĐỔI MỚI SINH THÁI

Dự án Đổi mới sinh thái tại Việt Nam (Eco-Innovation) là một phần của Dự án Đổi mới sinh thái toàn cầu được điều phối bởi Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) với nguồn tài trợ từ Ủy ban Châu Âu…

Read More

SỐNG VÀ LÀM VIỆC BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

Dự án Sống và Làm việc Bền vững ở Việt Nam được thực hiện dưới sự tài trợ của Chương trình SWITCH-Asia trong giai đoạn 2012 – 2015 với sứ mệnh thúc đẩy tiêu dùng bền vững tại Việt Nam và nâng cao năng lực của các tổ chức tiêu dùng trong việc hỗ trợ người tiêu dùng hình thành thói quen tiêu dùng bền vững hơn…

Read More
banner02
banner04

SẢN XUẤT SẠCH HƠN VÌ SẢN PHẨM TỐT HƠN

Dự án Sản xuất Sạch hơn vì Sản phẩm Tốt hơn khởi động năm 2007 với sự tài trợ của Chương trình Asia Invest…

Read More

ĐỔI MỚI SẢN PHẨM BỀN VỮNG (SPIN)

Dự án Đổi mới Sản phẩm Bền vững (SPIN) được thực hiện từ 2010 – 2014 tại Việt Nam, Lào và Campuchia dưới sự tài trợ của Chương trình SWITCH-Asia…

Read More
banner02