Nhóm sáng lập Website Đổi Mới Xanh gồm những thành viên có tâm huyết với hướng tiếp cận Đổi mới sáng tạo vì một ngày mai xanh hơn. Chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng đến cộng đồng giá trị của Xanh để từ đó họ hình thành những sáng kiến/Đổi mới Xanh hướng đến đổi mới hành vi, hoạt động của cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp của mình.

Nhóm sáng lập gồm những thành viên có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo và tư vấn doanh nghiệp, làm việc trong các tổ chức quốc tế nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm quản lý và thực hiện các dự án phát triển bền vững liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững, đổi mới xanh doanh nghiệp từ sản xuất đến quản lý, xây dựng văn phòng xanh, thay đổi hành vi tiêu dùng bền vững, phát triển chương trình và thực hiện các khoá tập huấn lối sống Xanh cho sinh viên và các em nhỏ.