Giới thiệu

Tư vấn lựa chọn và thực thi các sáng kiến Đổi mới xanh phù hợp, phân tích hiệu quả của các giải pháp về mục tiêu kinh tế (bao gồm hình ảnh, thương hiệu), mục tiêu môi trường (phát thải môi trường), và mục tiêu xã hội (những lợi ích cho chính người lao động và khách hàng). Dịch vụ tư vấn sẽ bao gồm (và không giới hạn):

  • Xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng bền vững của doanh nghiệp
  • Xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững
  • Xây dựng kế hoạch hành động đổi mới xanh doanh nghiệp/chuỗi cung ứng
  • Thiết kế và phát triển sản phẩm bền vững/sản phẩm xanh/thân thiện môi trường
  • Thiết kế và phát triển sản phẩm bao gói bền vững
  • Đổi mới xanh chuỗi cung ứng/hậu cần
  • Xây dựng thương hiệu xanh
  • Xây dựng bộ chỉ số bền vững doanh nghiệp
  • Xây dựng chuỗi giá trị bền vững
  • ….